Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT Carrosseriebedrijf Poepe B.V.

Wij vinden het van het groot belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Daarom gaan wij uitermate zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om.
Met dit privacy statement informeren wij u welke gegevens wij verzamelen als u onze website
(www.poepe.info) bezoekt en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Carrosseriebedrijf Poepe B.V., gevestigd aan J.C. van Markenstraat 18, 9403 AS Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.poepe.info
J.C. van Markenstraat 18
9403 AS Assen
+31 592 342138
L. Zwart is de Functionaris Gegevensbescherming van Carrosseriebedrijf Poepe B.V. Te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam/tussenvoegsel
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Kentekengegevens van de auto
- Rijbewijsnummer
- (Verzekering)polisnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een verzoek in te dienen middels het contactformulier op onze website of een melding via het (schade)formulier op onze website, in correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Carrosseriebedrijf Poepe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carrosseriebedrijf Poepe B.V.) tussen zit. Carrosseriebedrijf Poepe B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carrosseriebedrijf Poepe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carrosseriebedrijf Poepe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Carrosseriebedrijf Poepe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carrosseriebedrijf Poepe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen u en de webservers en/of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Wij hebben de onderstaande maatregelen getroffen om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Carrosseriebedrijf Poepe B.V. kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren specifieke geheime inloggegevens op onze computersystemen waar persoonsgegevens zijn te opgeslagen c.q. te benaderen.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Wij testen en evalueren met regelmaat onze beveiligingsmaatregelen.

 

Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacystatement te wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan de boven genoemde contactgegevens.

 

Versie; 28 mei 2019